مقاله الگوي تسهيم مواد فتوسنتزي به اندام هاي هوايي گندم نان در شرايط ديم و ارتباط آن با عملکرد دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: الگوي تسهيم مواد فتوسنتزي به اندام هاي هوايي گندم نان در شرايط ديم و ارتباط آن با عملکرد دانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تسهيم مواد فتوسنتزي
مقاله سنبله
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: جباري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش براي بررسي الگوي تسهيم مواد فتوسنتزي به اندام هاي هوايي گندم نان در شرايط ديم و همچنين ارتباط آن با عملکرد دانه و مقاومت به خشکي انجام شد. ۷ ژنوتيپ شامل ۲ رقم زراعي (آذر ۲ و سرداري) و ۵ لاين تهيه شده از مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي زنجان در آزمايشي مزرعه اي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار به مدت دو سال (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) تحت شرايط ديم مورد بررسي قرار گرفتند. اندازه گيري صفات در مرحله گرده افشاني و رسيدگي فيزيولوژيک انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده اکثر صفات به جز درصد اختصاص ماده خشک به ساقه در زمان گرده افشاني، همبستگي فنوتيپي مثبت و معني داري با عملکرد دانه داشتند. هيچ رابطه اي بين درصد اختصاص ماده خشک به برگ و عملکرد دانه وجود نداشت. صفات تسهيم ماده خشک به سنبله در زمان گرده افشاني، زيست توده و شاخص برداشت رابطه فنوتيپي مثبت و معني داري با عملکرد دانه در طي دو سال آزمايش داشتند، بنابراين مي توان از اين صفات به عنوان ويژگي کارآمد در گزينش ژنوتيپ هاي گندم با عملکرد بالا استفاده کرد.