مقاله الگوي تعالي سازماني و سنجش کيفيت مديريت فن آوري اطلاعات در كتابخانه هاي علوم پزشكي: بررسي موردي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: الگوي تعالي سازماني و سنجش کيفيت مديريت فن آوري اطلاعات در كتابخانه هاي علوم پزشكي: بررسي موردي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت جامع
مقاله تکنولوژي اطلاعات
مقاله کتابخانه هاي پزشکي
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخشيك سميه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پهلو عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کتابخانه ها و مراکز اطلاع ر ساني پزشكي در حکم سازمان هاي خدماتي، به جهت ارتقاي بيشتر کيفيت خدمات خود، پاسخگويي هر چه بيشتر به مراجعان و به منظور بهبود عملکرد سازمان مادر، نيازمند روش هاي استانداردي براي سنجش و ارزيابي خدماتشان مي باشند تا بر مبناي آن بتوانند نيازهاي کاربران خود را که منتهي به عملکرد بهتر خدمات سازمان مي شود، به طور مطلوب برآورده سازند. هدف از اين تحقيق، سنجش سطح کيفيت مديريت فن آوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور به عنوان موردي از کتابخانه هاي علوم پزشکي در کشورمان بود.
روش بررسي: مدل تعالي سازماني EFQM (European Foundation for Quality Management) يكي از ابزارهاي استاندارد ارزيابي كيفيت عملكرد است. در اين پژوهش پيمايشي، جامعه پژوهشي آن را كليه مديران و دست اندركاران فن آوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز که ۳۰ نفر بودند، تشکيل دادند. پيش از اجراي پرسش نامه، يك كارگاه نيز به منظور آموزش نحوه پاسخ دهي به پرسش نامه براي هر يك از اين گروه ها برگزار شد. به منظور سنجش پايايي پرسش نامه پژوهش از ضريب Cronbach’s alpha استفاده شد. مقدار آلفا عدد ۰٫۹۷۹۷ به دست آمد که نشان دهنده پايايي بسيار قوي است. از آمار توصيفي مانند فراواني، درصد و ميانگين، براي توصيف و به تصوير كشيدن وضعيت موجود استفاده شد، از آزمون t مستقل براي بررسي (معني دار بودن) اختلاف بين معيارهاي الگوي تعالي سازماني در کتابخانه هاي دانشگاه مورد بررسي استفاده گرديد.
يافته ها: بررسي به عمل آمده روشن ساخت كه از مدل EFQM مي توان براي بررسي كيفيت عملكرد دركتابخانه هاي علوم پزشكي استفاده كرد، ضمن اين که كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با كسب ۴۴۱٫۴۲۰۸ امتياز از ۱۰۰۰ امتياز، که ۲۰۳٫۰۳۰۴ امتياز آن از ۵۰۰ نمره شاخص هاي توانمند سازها و ۲۳۸٫۳۹۰۴ امتياز آن از ۵۰۰ نمره شاخص هاي نتايج مي باشد، از سطحي متوسط برخوردار هستند.
نتيجه گيري: مديريت كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز و مسوولان رده بالاي تصميم گيرنده در اين دانشگاه بايستي به موارد مديريت کيفيت فن آوري اطلاعات، وضعيت کارکنان و رضايت مشتريان توجه بيشتري كنند و در تقويت آن ها بكوشند.