مقاله الگوي توزيع زماني بارش در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: الگوي توزيع زماني بارش در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي توزيع زماني
مقاله روش رتبه بندي
مقاله بارندگي رگباري
مقاله استان سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاك سفيدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نورا نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بيروديان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب بارش طرح گامي مقدماتي در استفاده از روش هاي معمول به منظور برآورد سيلاب هاي طرح است. تعيين الگوي توزيع زماني بارش به منظور برآورد سيلاب، تعيين پتانسيل سيل خيزي رگبارها و همچنين طراحي سيستم زه كشي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين پژوهش، براي تعيين الگوي توزيع زماني بارش در استان سيستان و بلوچستان از گراف هاي ۹ ايستگاه باران سنج ثبات پراکنده در سطح استان (مربوط به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو طي سال هاي آماري ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵) استفاده شده که کليه رگبارهاي شديد هر ايستگاه (در جمع ۱۱۳۶ رگبار) در تداوم هاي ۱، ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعته قرار گرفته است. روش کار مبتني بر تجزيه رگبارها به چهار چارک و محاسبه درصد مقدار بارش در هر چارک و رتبه دهي به چارک ها بوده و سپس با ميانگين گيري رتبه ها در هر چارک رتبه شاخص مشخص و در نهايت الگوي نهايي هر تداوم به دست آمد. به منظور ارزيابي آماري داده هاي توزيع، بعد از تشکيل جدول توافقي از آزمون کاي اسکوئر استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که: الف: مقدار بارش حداكثر در تداوم هاي ۲ ساعته در همه ايستگاه ها در ۲۵ درصد اول مي باشد. ب: در تداوم هاي ۱ ساعته مقدار حداکثر بارش در چارک اول و دوم رخ مي دهد. ج: به طور کلي در استان سيستان و بلوچستان که داراي آب و هواي بياباني و خشک مي باشد حدود ۸۰ درصد بارش در تداوم هاي کوتاه مدت (۱، ۲، ۳ و ۶ ساعته) در ۲۵ درصد اول و دوم زمان بارندگي و در تداوم هاي بلندمدت (۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعته) در ۲۵ درصد سوم اتفاق مي افتد.