مقاله الگوي توسعه منابع انساني در پليس جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: الگوي توسعه منابع انساني در پليس جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه منابع Resource development
مقاله آموزش Training
مقاله چرخش شغلي Job Circulation
مقاله مرشد Mentor
مقاله مربي Trainer
مقاله خط سير رهبري Leadership pipeline

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري بافقي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با عنوان الگوي توسعه منابع انساني در پليس جمهوري اسلامي ايران و متاثر از اين مساله است كه اگر عدم استفاده موثر از منابع انساني در كشور را مصداقي از وجود شرايط مشابه در عدم استفاده از منابع انساني در ناجا بدانيم آنگاه مي توانيم نتيجه گيري كنيم كه سهم توليد ثروت كاركنان ناجا در حد پاييني خواهد بود پس ضرورت دارد تا نسبت به توسعه منابع انساني در ناجا همت گمارد. حلقه مفقوده ايي كه بي توجهي به آن از حفظ، توسعه و پايداري امنيت ملي خواهد كاست. اين پژوهش از حيث هدف: تحقيقي، كاربردي؛ از حيث سطح تحليل: تحقيقي، توصيفي، تبييني؛ و از حيث طبقه بندي روش، متكي به روش تحقيق غيرآزمايشي از نوع پيمايشي و با هدف تبيين و ترسيم مدل توسعه منابع انساني ناجا صورت پذيرفته است. مدل آزمون شده در اين تحقيق، حاصل سال ها تجربه، ترکيب مدل هاي توسعه منابع انساني و كسب نظرات خبرگان فن است. جامعه آماري (N) شامل تعداد ۲۵۷ نفر كه از بين آنها تعداد ۱۸۰ نفر به روش تصادفي ساده ۷۰) درصد جامعه آماري) انتخاب شده اند ليكن نمونه آماري شامل تعداد ۱۵۹ نفر شامل افرادي است كه مشاغل، سمت ها، تحصيلات و يا تحقيقات آنها مستقيما با موضوع توسعه منابع انساني در ناجا در ارتباط بوده و پرسشنامه را تكميل كرده اند. نتايج حاصله نشان مي دهد براي توسعه منابع انساني در ناجا موارد زير به ترتيب داراي اهميت هستند:
ارزشيابي و تراز منابع انساني (۲٫۵۵)، سفارش دهنده آموزش (۳٫۸۷)، استمرار آموزش و پرورش (۲٫۸۱)، چرخش شغلي (۲٫۴۹) و نظر فرد (۱٫۲۸). شايان ذكر آنكه هر مورد خود داراي زير عواملي است كه آنها نيز مورد سنجش قرار گرفته اند.