مقاله الگوي حمايت از شکل گيري شرکت هاي انشعابي دانشگاهي، با ساز وکار سرمايه گذاري خطرپذير؛ مطالعه موردي دانشگاه علم و صنعت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: الگوي حمايت از شکل گيري شرکت هاي انشعابي دانشگاهي، با ساز وکار سرمايه گذاري خطرپذير؛ مطالعه موردي دانشگاه علم و صنعت ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه کارآفرين
مقاله سرمايه گذاري خطرپذير
مقاله تحليل ريخت شناسي
مقاله برنامه ريزي سناريو
مقاله شرکت هاي انشعابي
مقاله دانشگاه علم و صنعت ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان مهر ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستري توانمند براي انتقال دانش و فناوري به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهاي کارآمد حمايت از تجاري سازي باشد. سرمايه گذاري خطرپذير به عنوان اهرمي توانمند مي تواند در کنار ساختارهاي ديگر حمايتي، شکاف تامين مالي و کمک هاي مديريتي مورد نياز شرکت هاي فناوري محور دانشگاهي را پر کند. اين که دانشگاه علم و صنعت، براي بکارگيري ابزار سرمايه گذاري خطر پذير با چه ملاحظاتي روبروست و چگونه مي تواند اين زيرساخت را براي گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ هاي مختلفي مي تواند داشته باشد که در قالب سناريوها يا راه حل هاي جايگزين، قابل ارايه به تصميم گيران هستند. در اين مقاله براي سناريوسازي از تحليل ريخت شناسي استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت شناسي، شکستن سوال اصلي تحقيق به ابعاد و مراحل فرعي است که به اين منظور بر مبناي يک مدل کاربردي، ابعاد مساله تشريح و با مصاحبه از دو گروه، يعني دست اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهي و خبرگان صنعت سرمايه گذاري خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه هاي ممکن هر بعد استخراج گرديده اند. حذف مسيرهاي غير ممکن از ترکيب تمام گزينه ها، با مقايسه زوجي و روش فار  (FAR)صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهاي فاقد ناسازگاري، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را براي ارايه به تصميم گيرندگان ايجاد کرده است.