مقاله الگوي رسوبگذاري و فرسايش در دماغه آبشکن هاي واقع در سيلاب دشت رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: الگوي رسوبگذاري و فرسايش در دماغه آبشکن هاي واقع در سيلاب دشت رودخانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش
مقاله ديواره رودخانه
مقاله سيلابدشت
مقاله آب شکن
مقاله رسوبگذاري
مقاله آب شستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين نژاد بابك
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ يزدي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بيدختي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع طبيعي از جمله جنگل، مرتع، خاک، آب و روي هم رفته عناصر اکوسيستم ها به عنوان بستر حيات طبيعي و اقتصادي هر کشور به شمار مي آيند و به دليل اين که رودخانه ها نيز يکي از اجزا منابع آبي محسوب مي شوند، حفاظت و بهره برداري بهينه از آنها و همچنين حراست از بستر و حريم آنها ضروري است. رودخانه در ضمن حرکت خود باعث فرسايش بستر و کناره ها مي شود. بدين منظور يکي از سازه هاي جلوگيري از آبشستگي کناره ها، آب شکن مي باشد که وظيفه اصلي اين سازه ها حفاظت از کناره هاي رودخانه است. طول آب شکن از پارامترهاي مهم در کنترل آب شستگي و محافظت از کناره است و پايداري آب شکن در اثر آب شستگي هنگام برخورد جريان به ويژه نوک آبشکن داراي اهميتي فراوان است. با توجه به اين که سيلابدشت در شرايط عادي خشک بوده و در مواقع سيلابي مستغرق است، رسوبگذاري و فرسايش آن نيز در اندرکنش با کانال اصلي داراي اهميت مي باشد. بدين منظور براي بررسي رفتار آب شکن و اثر شکل دماغه آن با مدل سازي فيزيکي، از سه شکل آب شکن در سيلابدشت و با طول هاي ۱۰ و ۲۰ سانتي متر، در يک سمت کانال مرکب، طراحي و آزمايش شد. نتايج نشانگر آن است که در يک دبي ثابت؛ آبشستگي در دماغه مستطيلي نسبت به آبشستگي دماغه دايره اي شکل ۲۶ درصد بيشتر است. همچنين افزايش ۸ درصدي دبي در کانال مرکب، ميزان بيشينه عمق آبشستگي  17.5تا ۲۳ درصد در دبي ها و طول هاي گوناگون آبشکن افزايش مي يابد.