مقاله الگوي روسيه از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: الگوي روسيه از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سرد «نظم موازنه محور»
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظم بين المللي
مقاله روسيه
مقاله هژموني آمريکا
مقاله نظم موازنه محور
مقاله رئاليسم
مقاله نظام بين الملل پساجنگ سرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع نظريه روابط بين الملل، حل کردن روابط بين الملل يا سامان دادن به آن در پرتو مساله نظم است. به همين جهت مي توان علم روابط بين الملل را به عنوان علم مطالعه نظم سيستمي تعريف کرد. در بحث از نظم بين المللي مي بايست بين «تقاضا براي نظم» و «عرضه نظم» تمايز قائل شويم، چرا که بسياري از بازيگران نظام بين الملل بيش از آنکه در ايجاد سازوکارهاي نظم بين المللي دخيل باشند، به عنوان متقاضي نظم بين المللي عمل مي نمايند. همچنين شايان ذکر است که در بحث بازيگران نظام بين المللي، نظم بيش از آنکه متکي بر افراد و بازيگران غيردولتي باشد، متکي بر دولت ها است. نقش و جايگاهي که قدرت هاي بزرگي نظير ايالات متحده آمريکا، چين و روسيه و اتحاديه اروپا در عرضه نظم در عرصه نظام بين الملل ايفا مي کنند، حايز اهميت مي باشد. اين نوشتار بر آن است تا به بررسي اين نکته بپردازد که الگوي روسيه از نظم در نظام بين الملل پسا جنگ سرد چيست؟ در پاسخ به اين پرسش و در چارچوب ابعاد چهارگانه نظم بين المللي، الگوي روسيه از نظم بين المللي را در قالب مفهوم «نظم موازنه محور»، يعني ايجاد موازنه سياسي، نظامي قدرت، تحليل خواهيم کرد.