مقاله الگوي ساختاري رابطه خودكارآمدي، سودمندي ادراك شده و پيشرفت تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي يادگيري خود نظم بخش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: الگوي ساختاري رابطه خودكارآمدي، سودمندي ادراك شده و پيشرفت تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي يادگيري خود نظم بخش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله سودمندي ادراك شده
مقاله يادگيري خودنظم بخش
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله الگويابي معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: طرخان رضاعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي تاثير خود كارآمدي و سودمندي ادراك شده بر پيشرفت تحصيلي، با واسطه گري يادگيري خودنظم بخش.
روش: ۴۰۰ دانش آموز پايه سوم رياضي فيزيك (۲۰۰ دختر و ۲۰۰ پسر) دبيرستان هاي دولتي شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه اي شامل سه خرده مقياس پاسخ دادند.
يافته ها: نتايج به دست آمده با استفاده از روش الگويابي معادلات ساختاري نشان داد كه متغيرهاي برون زاي خودكارآمدي و سودمندي ادراك شده اثر مستقيم معناداري بر پيشرفت تحصيلي دارند، همچنين نتايج نشان داد كه رابطه بين خود كارآمدي و سودمندي ادراك شده با پيشرفت تحصيلي از طريق يادگيري خود نظم بخش ميانجي گري شد. در اين الگو تمام وزن هاي رگرسيوني از نظر آماري معنادار بوده و متغيرهاي پيش بيني كننده ۰٫۵۴ از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين كردند.
نتيجه گيري:در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه خودكارآمدي و سودمندي ادراك شده مستقيما و با واسطه يادگيري خود نظم بخش بر پيشرفت تحصيلي تاثير دارند.