مقاله الگوي صلاحيت رواني ـ اجتماعي تايلر: مقايسه دانشجويان ايراني و لبناني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: الگوي صلاحيت رواني ـ اجتماعي تايلر: مقايسه دانشجويان ايراني و لبناني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بـررسي بيـن فرهنـگي
مقاله الگوي صلاحـيت روانـي اجتمـاعي تايلر
مقاله مسند مهارگري
مقاله مقابله پيشگيرانه
مقاله بازخورد نسبت بـه جهان
مقاله دانشجويان ايراني و لبناني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليق اميمه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اي.آگيلاروفايي ماريا
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بـا هدف بررسي تفاوت ضرايب همبستگي دروني بين سه مولفه مقابله پيشگيرانه، مسند مهارگري و بازخورد نسبت به جهان، ۱۷۲ (۵۰ پسر و ۱۲۲ دختر) دانشجـوي ايراني و ۱۴۶ (۶۶ پسر و ۸۰ دختر) دانشجـوي لبنـاني بـه سه مقيـاس ويژگيهاي رفتاري صلاحيت رواني ـ اجتماعـي تايلـر (۱۹۷۸)، مقياس مسند مهارگري دروني و بيروني راتر (۱۹۶۷) و مقيـاس اعتمـاد (راتر، ۱۹۶۶) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند در نمونـه لبنـاني بـا افزايش مسند مهارگري بيروني و بازخورد مثبت تر نسبت به جهان، مقابله پيشگيرانه کاهش يافت؛ در حالي که در نمونه ايراني بالا ـ بودن مهارگري بيروني، با کاهش مقابله پيشگيرانه همراه بود. رابطه مسند مهارگري بيروني با بازخورد مثبت نسبت به جهان در هر دو گروه غيرمعنـادار بود اما اين ضريب در گروه ايراني به گونه معناداري بزرگتـر از گروه لبناني به دست آمد. وجود تفاوت بين ساختارهاي اجتماعي و سياسي دو کشور به عنوان يکي از دلايل عمده اين يافته ها مورد بحث قرار گرفت.