مقاله الگوي فعاليت فيزيکي در نوجوانان دختر شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: الگوي فعاليت فيزيکي در نوجوانان دختر شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت فيزيکي
مقاله تمرين بدني
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اشرف‌
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاراردبيلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي زهرايي نفيسه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: توسعه فن آوري در جوامع پيشرفته سبک زندگي را به سمت بي تحرکي و افزايش بيماري هاي غير واگير سوق داده است. شناخت عوامل موثر بر الگوي فعاليت فيزيکي در بين نوجوانان، براي تغيير الگوي فعاليت فيزيکي ارزشمند است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين الگوي فعاليت فيزيکي نوجوانان دختر با الگوي فعاليت فيزيکي مادر و نگرش وي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۸ در شهر اصفهان بر روي ۲۲۶ دختر نوجوان (۱۱تا ۱۸ ساله) انجام شد. نمونه گيري به روش خوشه ايي و ابزار گرد آوري داده ها، پرسش نامه بود. پرسش نامه شامل مشخصات جمعيتي، پرسش نامه طبقه بندي شده فعاليت فيزيکي اختصاصي نوجوانان و پرسش نامه الگوي فعاليت جسمي مادر و نگرش وي نسبت به فعاليت جسماني بود که توسط نوجوان و مادر وي تکميل مي شد. داده ها با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: از ۲۲۶ دختر نوجوان مورد مطالعه %۵۰ حداقل ۲٫۰۷ ساعت  فعاليت بدني متوسط تا شديد و ۲۶٫۵% سبک زندگي بي تحرک داشتند. حدود ۳۴٫۹% نوجوانان بيش از ۳۰ دقيقه در روز تمرين بدني انجام مي دادند. ارتباط معني دار آماري بين سبک فعاليت فيزيکي نوجوانان با سبک فعاليت فيزيکي و تمرين بدني منظم مادر آنها ديده شد (P<0.05) همچنين ارتباط بين تمرين بدني منظم نوجوان و تمرين بدني مادر معني دار بود (P<0.05) بين نگرش و سطح تحصيلات مادر با سطح فعاليت فيزيکي نوجوان ارتباط معني دار وجود داشت (P<0.05)، اما بين سطح تحصيلات مادر و انجام تمرين بدني منظم توسط وي ارتباط ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان کم تحرک در بين نوجوانان دختر و ارتباط مستقيم آن با الگوي فعاليت فيزيکي، نگرش و سطح سواد مادر، پيشنهاد مي شود قسمتي از آموزش ها براي افزايش فعاليت فيزيکي نوجوانان بر روي مادران آنها متمرکز شود.