مقاله الگوي كنترل استراتژيك انسان محور سازمان هاي لجستيكي در شرايط صلح و جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۲۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: الگوي كنترل استراتژيك انسان محور سازمان هاي لجستيكي در شرايط صلح و جنگ
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل استراتژيك
مقاله لجستيك
مقاله مشاركت محوري
مقاله اعتمادمحوري
مقاله انسان محوري
مقاله تعهد محوري
مقاله رابطه محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي بوزنجاني برزو
جناب آقای / سرکار خانم: عيسايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، بخشي از نتايج و دست آوردهاي تحقيقي مي باشد كه درخصوص طراحي و تبيين الگوي كنترل استراتژيك سيستم هاي لجستيكي انجام شده است. روش تحقيق، توصيفي تحليلي و جامعه نمونه ي آماري آن را مديران و كارشناسان سازمان هاي لجستيكي تشكيل مي دهند و از پرسش نامه به عنوان ابزار اندازه گيري استفاده شده است. پرسش نامه تحقيق، به صورت قطبي براي دو وضعيت صلح و جنگ طراحي شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده، از نرم افزار SPSS استفاده شده است و براي تجزيه و تحليل اطلاعات فردي با توجه به ويژگي ها و كاركردهاي تحليل عاملي تاييدي، در اين پژوهش براي سنجش روايي سازه ابزار اندازه گيري و آزمون رابطه عوامل موثر بر الگوي پژوهش از مدل معادلات اندازه گيري و براي رتبه بندي و اولويت بندي آن ها از آزمون فريدمن استفاده شده است و در نهايت با در نظر داشتن عوامل موثر در الگوي تعيين رابطه و اولويت بندي اين عوامل، الگوي كنترل استراتژيك انسان محور براساس دو نقطه مرجع استراتژيك: ۱- ميزان توجه و ۲- انعطاف پذيري طراحي گرديد. در اين الگو؛ چهارگونه استراتژي كنترلي: ۱- تعهد محوري ۲-مشاركت محوري ۳- اعتماد محوري و ۴- رابطه محوري با اولويت بندي زمان صلح و جنگ تعيين شده است كه نتايج آزمون ها حاكي از برخورداري الگو از انسجام و يك پارچگي لازم مي باشد.