مقاله الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان نوجوان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان نوجوان شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله دانش آموزان
مقاله نوجوان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سربندي زابلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زرقي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برطبق گزارش سازمان جهاني بهداشت روزانه بين ۱۰۰۰۰۰- ۸۰۰۰۰ جوان شروع به مصرف فرآورده هاي دخاني مي كنند كه اكثرا در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. از آنجا كه بيش از ۷۰% از نوجوانان (۱۹-۱۰ ساله) كشور در حال تحصيل هستند و مدرسه به عنوان اولين محيط اجتماعي آموزشي بعد از خانواده از اهميت بسزايي در شكل گيري رفتارهاي فرد برخوردار است، اين پژوهش در مدارس اجرا گرديد. اين مطالعه با هدف تعيين الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷- ۱۳۸۶ صورت گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – توصيفي به روش تصادفي چندمرحله اي خوشه اي و با استفاده از پرسشنامه استاندارد GYTS (Global Youth Tobacco Survey) بر روي جمعيت دانش آموزان شهر تهران شامل ۴۵۲۳ نفر (۲۲۷۲ پسر و ۲۲۵۱ دختر) در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ انجام گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون كاي دو صورت گرفت.
يافته ها: ۴۵۲۳ دانش آموز (۲/۵۰% مذكر و ۸/۴۹% مونث) بررسي شدند. ميانگين سني شركت كنندگان در مطالعه ۰۹/۲±۶۹/۱۴ سال بود. تجربه مصرف سيگار و قليان به ترتيب ۵/۲۵% و ۹/۵۴% محاسبه گرديد. بيشترين فراواني درصد تجربه كنندگان مصرف در گروه سني ۱۵-۱۴ سالگي (۶/۲۷%) قرار داشت. بيشترين فراواني درصد نحوه دستيابي به سيگار مصرفي در دانش آموزان مصرف كننده فعلي از مغازه يا فروشگاه (۸/۳۸%) گزارش شد. بيشترين مكان كشيدن سيگار در پسران مصرف كننده فعلي (۶/۳۶%) در مكانهاي عمومي و در دختران (۶/۵۱%) در خانه بود. ۰/۲۲% از مصرف كنندگان فعلي بيش از ۵ نخ سيگار در طي ۳۰ روز گذشته كشيده بودند. تقريبا از هر پنج نفر مصرف كننده فعلي يك نفر اقدام به ترك و تلاش جهت ترك سيگار در سال گذشته داشته اند. پسران مصرف كننده فعلي سيگار بيشتر از دختران اقدام به ترك سيگار (P<0.001) داشتند.
نتيجه گيري: نتايج با بسياري از مطالعات در جهان همخواني دارد. شيوع قابل توجه تجربه و مصرف دخانيات طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري با رويكرد سطح اول پيشگيري جهت سنين پايينتر، نظارت و اجراي قوانين منع فروش دخانيات به نوجوانان و بررسي عوامل موثر بر مصرف لازم به نظر مي رسد.