مقاله الگوي مصرف مواد در معتادان گمنام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: الگوي مصرف مواد در معتادان گمنام
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله اعتياد
مقاله اپيوم
مقاله معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت شريعت پناهي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شناسايي الگوي مصرف مواد در جامعه و همه گيرشناسي آن از مهمترين اقدامات لازم جهت ارزيابي، پيگيري و كنترل مصرف اين مواد محسوب مي گردد. هدف پژوهش حاضر بررسي الگوي سوء مصرف داروها و روشهاي مصرف آنها در گروه معتادان گمنام مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، به روش تمام شمار، ۳۰۰ نفر از معتادان مراجعه كننده به يك مركز درماني معتادان گمنام شهر تهران (كه به صورت در دسترس انتخاب شده بود) شركت كرده و اطلاعات لازم شامل مشخصات دموگرافيك افراد، وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنان و نوع و نحوه مصرف مواد، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از آنان اخذ و داده هاي حاصل با استفاده از آزمون مجذور خي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۸۰ درصد از جمعيت معتادان گمنام را مردان و حدود ۶۵٫۲% از اين جمعيت را افراد داراي سنين كمتر از ۴۰ سال تشكيل مي دادند. بيش از دو سوم افراد مورد مطالعه داراي مشاغل آزاد بوده و ۲۱٫۲ درصد از آنان بيكار بودند. ۳۲% از بيماران واجد تحصيلات دانشگاهي و شايعترين مواد مصرفي در افراد مورد مطالعه به ترتيب شامل ترياك (۸۸% سيگار (۷۶٫۷%) و الكل (۶۳%) بوده و ۳۴% افراد مواد را از طريق تزريق مصرف مي نمودند. مصرف الكل (P=0.033)، حشيش (P<0.001)، كوكائين (P=0.009) و اكستازي (P<0.001) به طور معناداري در گروه كمتر از ۴۰ سال بيشتر از افراد مسن تر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه روند مصرف مواد در قشر جوان و تحصيل كرده در حال افزايش است. الگوي مصرف در جوانان بيشتر به سمت مواد روانگردان از قبيل كوكائين، حشيش و اكستازي مي باشد.