مقاله الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باسيل هاي گرم منفي جداشده از كشت ترشحات تنفسي بيماران بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان يحيي نژاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باسيل هاي گرم منفي جداشده از كشت ترشحات تنفسي بيماران بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان يحيي نژاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله باكتري هاي گرم منفي
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: براتلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)، مكان حساس و مستعدي براي بروز و گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي است. پنوموني شايعترين عفونت اكتسابي بيمارستاني در ICUها مي باشد و ممكن است تا %۷۰ نيز مرگ و مير داشته باشد. هدف از مطالعه ي حاضر شناسايي الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري هاي گرم و منفي جداشده از كشت ترشحات تنفسي بيماران ICU بيمارستان يحيي نژاد مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي از تمامي بيماراني كه به مدت بيش از ۳ روز در ICU بستري بودند، به فواصل زماني منظم ۵ روزه نمونه گيري انجام شد. در نهايت از ۹۱ بيمار مجموعا ۳۰۰ مورد كشت بدست آمد و الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ميكروارگانيسم هاي جداشده از آنها تعيين گرديد.
يافته ها: انتروباكتر (%۴۳٫۳) و سودوموناس آئروژينوزا (%۸) به ترتيب شايعترين باكتري هاي گرم منفي بودند كه در محيط هاي كشت رشد نمودند. باسيل هاي گرم منفي به ايمني پنم بيش از ساير آنتي بيوتيك ها حساسيت داشتند و در ۸ مورد ميكروارگانيسم هاي گرم منفي حاصل به تمام انواع آنتي بيوتيك ها مقاوم بودند.
نتيجه گيري: در تمام ICU بخشهاي مراقبتهاي ويژه بهتر است شايعترين باكتري ها و الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آنها شناسايي شده و رويكرد مناسبي جهت انجام درمان تجربي اوليه در اين موارد با مشورت متخصصين بيماريهاي عفوني اتخاذ گردد.