مقاله الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي باسيل هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني در بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي خانواده و گلستان تهران ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي باسيل هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني در بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي خانواده و گلستان تهران ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله بخش مراقبت ويژه
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله باکتري هاي گرم منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني به دليل مرگ و مير و هزينه اقتصادي، يکي از مهم ترين چالش هايي است که بخش مراقبت ويژه هر بيمارستان با آن مواجهه است. نتايج مطالعات بيانگر آن است بيشترين عوامل مسوول عفونت بيمارستاني، باکتري هاي گرم منفي مي باشند. هدف از اين مطالعه جداسازي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آنهاست.
مواد و روش ها: اين مطالعه به شيوه توصيفي و مقطعي به مدت يک سال بر روي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني انجام گرفت. پس از شناسايي نمونه ها، با استفاده از آزمون کربي بوئر الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آنها در برابر ديسک آنتي بيوتيکي بررسي گرديد.
يافته ها: باکتري هاي گرم منفي جدا شده شامل اشرشيا کلي، کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا، آسنيتوباکتر بوماني، پروتئوس ميرابيليس، سيتروباکتر فروندي، انتروباکتر آئروژنز، سراشيا مارسسنس و آلکاليژنس بود. بالاترين فراواني ارگانيسم ها، مربوط به باکتري اشرشيا کلي با %۳۵٫۶۴ بود. عفونت هاي بيمارستاني ايجاد شده، شامل: عفونت ادراري، پنوموني و عفونت خوني بود که عفونت اداري با %۷۶٫۲۳ بيشترين رخداد را نشان داد. بالاترين ميزان مقاومت در سويه هاي آسنيتوباکتر بوماني با مقاومت ۱۰۰% نسبت به ديسک هاي آنتي بيوتيکي جنتامايسين، آمپي سيلين، سفي پيم، آميکاسين و سفترياکسون ديده شد و ايمي پنم به عنوان موثرترين آنتي بيوتيک در اين مطالعه عليه سويه هاي جدا شده شناخته شد.
بحث و نتيجه گيري: شناخت عفونت بيمارستاني و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي باکترهاي ايجاد کننده آنها به علت شيوع جهاني و افزايش مرگ و مير از اهميت خاصي برخوردار است.