مقاله الگوي مقاومت سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از عفونت هاي ادراري بيماران بستري بخش هاي مراقبت ويژه و بيماران سرپايي در برابر آنتي بيوتيکهاي فلوروکينولون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: الگوي مقاومت سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از عفونت هاي ادراري بيماران بستري بخش هاي مراقبت ويژه و بيماران سرپايي در برابر آنتي بيوتيکهاي فلوروکينولون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله مقاومت
مقاله اشريشياکلي
مقاله فلوروکينولون
مقاله عفونت ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي آرميتا
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي مهريار
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ديباور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده وسيع از آنتي بيوتيکهاي فلوروکينولون سبب بروز روز افزون مقاومت به اين داروها شده است و بنابراين، پايش مقاومت به آنتي بيوتيکها اهميت زيادي دارد. هدف از اين مطالعه ارزيابي حساسيت سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از عفونت هاي ادراري بيماران بستري در بخش هاي ICU و بيماران سرپايي مراجعه کننده به مرکز آموزشي و درماني امام خميني تبريز در برابر فلوروکينولونهاي معمول در درمان بود.
روش بررسي: نمونه هاي ادراري از افرادي که داراي علايم عفونت ادراري بودند جمع آوري شد. تمام سويه ها با روش روتين آزمايشگاهي تعيين هويت شده سپس تعيين حساسيت سويه هاي جدا شده توسط روشهاي ديسک آگار ديفيوژن (Disc Agar Diffusion, DAD) بر اساس پروتکل (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) انجام شد. همچنين (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ايزوله هاي آزمايشي در مقابل سيپروفلوکساسين با روش تهيه رقت در محيط کشت مايع (Macrodilution broth) انجام شد.
يافته ها: در مجموع ۱۰۰ سويه اشريشياکلي جدا شده از عفونت هاي ادراري بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي و درماني امام خميني تبريز مورد مطالعه قرار گرفت که ۵۰ سويه مربوط به بيماران بستري در بخشهاي
(Intensive Care Unit, ICU) و ۵۰ سويه متعلق به بيماران سرپايي بود. بر اساس نتايج بدست آمده از روش ديسک آگار ديفيوژن ۵۷ سويه (%۵۷) نسبت به ناليديکسيک اسيد، ۳۴ سويه (%۳۴) در برابر نورفلوکساسين، ۳۳ سويه (%۳۳) نسبت به سپيروفلوکساسين و ۳۰ سويه (%۳۰) در مقابل افلوکساسين مقاوم بودند. تعداد ۲ سويه (%۲) نيز نسبت به افلوکساسين مقاومت حد وسط (intermediate) نشان دادند. در روش MIC از ميان ۱۰۰ ايزوله آزمايشي، ۴۱ ايزوله MIC≥۴mg/ml، ۶ ايزوله MIC=2mg/ml و ۵۳ ايزوله MIC≤۱mg/ml را نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده بالا بودن مقاومت در برابر فلوروکينولونها مي باشد. اين امر ممکن است ناشي از تجويز غير منطقي آنها باشد. براي غلبه بر اين مشکل، بايد تجويز بي رويه محدود گردد و تجويز آنتي بيوتيک بر اساس الگوهاي حساسيت ميکروارگانيسم صورت گيرد.