مقاله الگوي مناسب کارکردهاي منابع انساني بر اساس رويکرد اقتصادي در ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: الگوي مناسب کارکردهاي منابع انساني بر اساس رويکرد اقتصادي در ناجا
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني پليس
مقاله هزينه مبادله
مقاله بازار عمومي
مقاله تيم اوليه
مقاله تيم رابطه اي
مقاله بازار تعهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنقوي ميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف پژوهش، تبيين کارکردهاي منابع انساني بر اساس الگوي اقتصادي و فن آوري مي باشد. ابتدا مدل تکنولوژيک «چارلز پرو» با مدل اقتصادي «ويليامسون» انطباق داده شد، سپس کارکردهاي منابع انساني شامل نظام پاداش، برنامه ريزي نيروي انساني، آموزش و کنترل کارکنان در مدل انطباقي مورد تبيين قرار گرفتند.
روش: پژوهش حاضر داراي ۳ فرضيه اصلي و ۸ فرضيه فرعي مي باشد و با استفاده از آمار توصيفي – تحليلي و استنباطي (رگرسيون، همبستگي پيرسون، مقايسه ميانگين جفتي، تحليل واريانس چندمتغيره و تحليل اندازه هاي مکرر) به بررسي ارتباط بين ويژگي مشاغل (تخصص، سنجش پذيري، تحليل پذيري و تغييرپذيري) پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و مدل رگرسيون، فرضيه هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. براي اندازه گيري پايايي ابزار سنجش، از روش سازگاري دروني سوالات (α=۰٫۸۰) و روايي پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و مديران ارشد و عالي ناجا مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش، مديران ارشد ناجا و حجم جامعه ۱۰۰۰ نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۶ نفر محاسبه که به روش تصادفي طبقه اي اجرا گرديده است.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش حاکي از آن است که سنجش پذيري و تحليل پذيري مشاغل، تبيين کننده نوع پاداش، برنامه ريزي، کنترل و آموزش منابع انساني مي باشد و همچنين تغييرپذيري و تحليل پذيري و ظايف شغل در ناجا تعيين کننده نوع پاداش، برنامه ريزي، کنترل و آموزش مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج و پيشنهادها در دو حوزه سازماني به ويژه کارکردهاي منابع انساني در سازمان مورد مطالعه و پژوهش هاي آتي ارايه شده است.