مقاله الگوي پيش بيني هراس اجتماعي در دانشجويان بر پايه مولفه هاي شناختي – رفتاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۴ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: الگوي پيش بيني هراس اجتماعي در دانشجويان بر پايه مولفه هاي شناختي – رفتاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هراس اجتماعي
مقاله کمرويي
مقاله بازداري رفتاري
مقاله سوگيري توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فتي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين پژوهش تعيين الگوي پيش بيني هراس اجتماعي از راه بررسي برخي متغيرهاي پيش بيني کننده هراس اجتماعي بود. در اين مطالعه، کمرويي، بازداري رفتاري، سوگيري توجه، سوگيري تعبير، خودکارآمدي اجتماعي و دلبستگي به عنوان پيش بيني کننده هاي هراس اجتماعي بررسي شدند.
روش: ۴۳۸ دانشجوي دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند. اين دانشجويان مقياس هراس اجتماعي، مقياس کمرويي استنفورد، مقياس بازداري رفتاري بزرگسالان، پرسش نامه گذشته نگر بازداري رفتاري، پرسش نامه کانون توجه، پرسش نامه پيامدهاي رويدادهاي منفي اجتماعي، مقياس خودکارآمدي براي موقعيت هاي اجتماعي و پرسش نامه سبک دلبستگي را تکميل کردند. يافته ها: تمام متغيرها به طور معني داري با هراس اجتماعي همبستگي داشتند (p<0.001). نتايج رگرسيون چندگانه گام به گام نشان داد که الگوي پيش بيني هراس اجتماعي شامل کمرويي، سبک دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي، بازداري رفتاري در دوران بزرگسالي، بازداري رفتاري در دوران کودکي، خودکارآمدي اجتماعي، خودارزيابي منفي و ارزيابي منفي توسط ديگران مي باشد.
نتيجه گيري: به استثناي متغير هاي سوگيري توجه و دلبستگي ايمن که توان پيش بيني هراس اجتماعي را ندارند، ساير متغير هاي مورد بررسي (كمرويي، بازداري رفتاري، سوگيري تعبير و خودكارآمدي اجتماعي) مي توانند هراس اجتماعي را پيش بيني كنند.