مقاله الگوي پيش بيني کننده هاي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در شهر يزد براساس آناليز مسير سازه هاي الگوي پرسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۲ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: الگوي پيش بيني کننده هاي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در شهر يزد براساس آناليز مسير سازه هاي الگوي پرسيد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود مراقبتي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله الگوي پرسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندريان حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف ‌آباد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني صالح آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري آرتريت روماتوئيد تاثير قابل ملاحظه اي بر روي کيفيت زندگي بيماران مبتلا دارد. آناليز مسير تکنيک آماري دقيقي است که جهت تعيين الگوي علي بهينه بين متغيرها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله با هدف بکارگيري آناليز مسير مبتني بر رگرسيون جهت تعيين الگوي پيش بيني کننده هاي کيفيت زندگي اين بيماران با استفاده از سازه هاي الگوي پرسيد ارايه مي گردد.
روش کار: اين مطالعه تحليلي مقطعي بر روي ۱۸۱ بيمار سرپايي آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به يک مرکز روماتولوژي خصوصي در شهر يزد که طي نمونه گيري آسان بدست آمدند، انجام شد. ابزار کار پرسشنامه اي بود مشتمل بر سازه هاي الگوي پرسيد که از طريق مصاحبه تکميل گرديد. پايايي و روايي پرسشنامه تاييد شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آناليز مسير مبتني بر رگرسيون قرار گرفت.
نتايج: وضعيت سلامت و عوامل قادر کننده بطور مستقيم بر کيفيت زندگي موثر بودند که تاثير وضعيت سلامت بيشتر بود. رفتارهاي خود مراقبتي و عوامل مستعدکننده، تقويت کننده و قادرکننده نيز از طريق تاثير بر وضعيت سلامت بطور غيرمستقيم بر کيفيت زندگي موثر بودند. با توجه به اثر کلي متغيرها بعد از وضعيت سلامت، رفتارهاي خود مراقبتي دومين عامل پيش بيني کننده کيفيت زندگي مي باشد و پس از آن عوامل قادرکننده قرار دارد.
نتيجه گيري: الگوي پرسيد مي تواند به عنوان چارچوبي جهت طراحي مداخلات آموزشي به منظور ارتقا کيفيت زندگي در بيماران آرتريت روماتوئيد به کار گرفته شود. عوامل قادرکننده، بعنوان مهمترين عامل مرحله تشخيصي آموزشي و اکولوژيک پيش بيني کننده کيفيت زندگي بيماران مشخص گرديد که در هنگام طراحي مداخلات آموزشي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.