سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مریم رحیمیان – کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در این مقاله روش جدیدی برای الگوگذاری تصویر با استفاده از تجزیه مقدار تکین ارائه م یدهیم. این روش مبتنی بر بلوکی سازیماتریس تصویر و سپس جایگذاری الگو در اصل یترین منطقه تصوی ر است. این روش برخی روش های الگوگذاری شده تصویر موجود را بهبودمی بخشد و موجب افزایش مقاومت الگوی جاسازی شده و افزایش میزان نامرئی بودن تصویر الگوگذاری شده می گردد. نتایج آزمایش های عددینشان می دهند که روش پیشنهاد شده م یتواند در بهبود بخشیدن به کیفیت تصویر الگوگذاری شده و مقاومت الگوی جاسازی شده در برابرفشرده سازی و برش قسمت های اضافی تصویر مؤثر باشد.