سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گلبابک راوشی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت اِیران
فاطمه زینالی –

چکیده:

امروزه به جاِی رقابت بر سر تولِید یک محصول یا اراِیه خدمت با هزِینه پاِیِین، رقابت بر سر رسِیدن بهROFAبالاتر . است ROFA بالاتر منجر به جذب مشترِیان و سرماِی هگذاران بِیشتر مِ یشود. مدِیرِیت نت با کاهش مخارج (افزاِیش کاراِیِی تجهِیزات) و افزاِیش ظرفِیت تجهِیزات (افزایش قابلِیت دسترسِی تجهِیزات ) در مقدار ROFA ثاتِیر مِ یگذارد . با دستِیابِی بهقابلِیت دسترسِی و کاراِیِی ماکزِیمم تجهِیزات کارخانه، نِیازِی به سرماِیه گذارِی براِی تجهِیزات اضافِی نِیست و حذف اِینسرماِیه گذارِی در تجهِیزات غِیر ضرورِی به بهبود کلِی ROFA کمک مِیکند. در این مقاله دربخش مقدمه توضِیح مختصرِی. درباره فراِیند الگوگِیرِی و در ادامه از بین سه نوع الگوگیری ( ۱. الگوگیری داخلی ۲ .الگوگیری بارقیب یا صنعت مشابه ۳ الگوگیری از بهترین رویه) به صحبت درباره الگوگیری نوع سوم م یپردازیم و در پاِیان به یررسِی یک مطالعه موردِی مِی-پردازِیم.