سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی توانپور پاوه – دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی بخش انرژی آشور سیاست های قیمت گذاری و یارانه است . شیوة فعلی پرداخت یارانه در بخش انرژی دارای نقاط ضعف فراوانی است . رفع این نقاط ضعف و بهبود وضعیت موجود توزیع یارانه، موضوعی بوده آه در سال های اخیر همواره مورد توجه دست اندرآاران بخش انرژی آشور بوده است . همین امر باعث شد تا هدفمند ساختن یارانه های انرژی، یکی از اهداف اصلی بخش انرژی در برنامة سوم توسعة آشور شود . یکی از جنبه های مهم هدفمندسازی یارانه، رعایت عدالت اجتماعی در توزیع زمانی و مکانی آن است . در همین ارتباط مقالة حاضر می آوشد تا موضوع مزبور را در خصوص یکی از مهمترین حامل های انرژی ـ یعنی برق ـ مورد بحث و بررسی قرار داده و با توجه به تفاوت نیازهای مصرفی انرژی الکتریکی در مناطق گرمسیر و معتدل آشور، یک قاعدة عملی برای تدوین تعرفة ماه های گرم مناطق گرمسیر ارائه نماید .