سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شامی – مدیر پروژة طرح جامع فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی کشور، دانشجوی د
مهدی شیرمحمدی – مدیرگروه استراتژی طرح جامع فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی کشور، د
مجید حسین نژاد سلیمی – کارشناس ارشد گروه استراتژی طرح جامع فناوری اطلاعات کتابخانه های عموم

چکیده:

در شرایط حاضر، کسب موفقیت در بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان ها ، منوط به وجود برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می باشد . در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم اساسی مرتبط با فناوری اطلاعات و مدل های برجستة پردازش استراتژی فناوری اطلاعات، الگویی نوین بر ای تدوین استراتژی در این حوزه ارائه می گردد . بر اساس این الگو، پس از تهیة خلاصة اجرایی استرا تژیک سازمان و با تکیه بر تجزیه و تحلیل های موقعیت فناوری اطلاعات، چشم انداز و اهداف فناوری اطلاعات تعیین می شود . سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT ، استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان به گونه ای که تحقق چشم انداز و اهداف فناوری اطلاعات را امکان پذیر نماید، تعیین می شود .