سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صانعی – هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

یکی از روش های متداول ساماندهی رودخا نه ها و کنترل فرسایش کنـاری رودخانـه اسـتفاده از آب شـکن اسـت . از جملـه مـسائل مهـم در طراحـی آب شکن ها، پدیده آب شستگی موضعی دماغهی آن ها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی بوجود می آید، تحقیق حاضر حاصل یک سری آزمایش های انجام شده در فلوم آزمایشگاهی می باشد . در این آزما یش ها، الگوی آب شستگی ایجاد شده در اطراف یـک دسته آب شکن ) ۵ عدد ) به ازای دبی و درصد تنگ شدگی های مختلف عرض جریان در دو نوع دانهبندی مصالح بستر ( ماسه و شـن ) مـوردبررسـی قرار گرفت و در پایان الگوهای آب شستگی با هم مقایسه شدند، که می تواند در طراحی مورد استفاده قرار گیرد