سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروزان شکوه – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمدعلی حسینی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده:

بحران به معنای عدم تطابق بین م نابع و امور جاری است که ممکن است به علت حوادث طبیعی اجتناب ناپـذیر و یـا حـوادث ساخته دست بشر و قابل اجتناب بوجود آید . بحران یک مفهوم چنـد بعـدی اسـت و بـا تغییـرات عمـده در محـیط فیزیکـی و اجتماعی و پیامدهای انسانی غم انگیز شناخته میشود . حذف و کاهش خطرات ، حداکثر اس تفاده از منابع و ظرفیتهای جامعه و محیط در معرض خطر و مدیریت موثر و مناسب بحران توانائیهای است که باید از طریق آموزشهای متنـوع و نظـام یافتـه بـه افراد حرفه ای منتقل گردد . آمار تلفات و آسیب های ناشی از بحران نیاز به آموزش افراد حرفه هـای بهداشـتی و درمـانی را بـه آمادگی و وواکنش به بلایا برجسته نموده است . سازمانهای بین المللـی از جملـه سـازمان ملـل و سـازمان بهداشـت جهـانی و اتحادیه اروپا بر نیاز به بهبود آموزش در مراقبتهای سلامت در بحران تاکید نموده اند . ) ) تا بحال برنامه های اندکی به آموزش چنین پرسنلی پرداخته اند و آ موزشهای موجـود نیـز اغلـب در زمـره آمـوزش مهارتهـا واقدامات کوتاه مدت بوده و توانائی پرداختن به مشکلات و مسائل بلند مدت در بحران از جمله توانبخشی در ایـن دوره کمتـر مورد توجه قرار گرفته است . زمان آن رسیده است که دانشگاهها و سازمانهای متولی مدیریت بحران در جامع ه به این امر مهم و نقص حیاتی بپردازند . در این مقاله به منظور درک هر چه بیشتر ماهیت بین رشته ای مراقبت های سلامت و آماده سـازی افـراد حرفـه ای بـرای
مشارکت و همکاری در مدیریت آسیب های ناشی از بلایا یک مدل آموزشیبین رشته ای بـرای افـراد حرفـه هـای بهداشـت و درمان ارائه شده است که با توجه به ماهیت چند بعدی مراقبت سلامت به نحوی طراحی شـده تـا توانائیهـای مـورد انتظـار در مدیریت مراقبت سلامت در بحران در این دوره کسب گردد . توانائیها و صلاحیتهای مورد نظر با استفاده از ارائـه مـورد و حـل مشکل مورد چالش قرار میگیرد . فراگیران در قالب گروههای کوچک توتوریال متشکل از حرفه های مختلف سـلامت از جملـه پزشکی ، پرستاری ، روانشناسی بالینی و مشاوره ، مددکاری و توانبخشی به طرح مشکل پرداخته و با اسـتفاده از آمـوزه هـای قبلی که به صورت سخنرانی های کوتاه ارائه شده است به بررسی و ارائه راه حل ها ی حرفه ای میپردازند . در پایـان فراگیـران با استفاده از یک امتحان کتبی و یک تمرین حل مشکل مورد ارزیابی قرار میگیرند .