سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی این مقاله معرفی برنامة درسی مذاکره ای و تصریح نقش آن در تمرکززدایی از آموزش متوسطه می باشد . براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای، مشارکت دانش آموزان در فعالیتهایمدرسه، محدود به امور اجرایی نمیشود، بلکه به دانش آموزان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاستگذاری، تصمیم گیری و قانونگذاری نیز شرکت کنند . از این رو، در این الگو امکان بیشتری برای تمرکز زدایی از نظام آموزش متوسطه فراهم می شود . سؤالات اصلی این مقاله عبارتند از : چگونه میتوان برنامة درسی متوسطه را بهگونه ایی طراحی نمود که امکان مذاکره و چالش های فکری بین دانش آموزان در خصوص عناصر برنامه درسی فراهم نماید؟ وچگونه از این طریق میتوان زمینة تمرکز زدایی از آموزش متوسطه را فراهم نمود؟
در این مقاله، به منظور پاسخگویی به این سؤالات، ابتدا ملاکهای مورد نیاز در طراحی عناصر برنامه درسی مذاکره ای، به منظور فراهم کردن امکان تعامل و رایزنی میان دانش آموزان و سایر عناصر ذیربط نظیر مدیران، برنامه ریزان و … تصریح می شود، آنگاه نقش برنامة درسی مذاکره ای درتمرکز زدایی از نظام آموزش و پرورش متوسطه مورد بررسی قرار میگیرد .