سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مهدوی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجتبی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ

چکیده:

امروزه نقش واحدهای تحقیق و توسعه از حیث مدیریت هوشمند دانایی و نظام مند کردن فعالیـت هـای نوآورانـه در سـازمان استراتژی محور بسیار تعیین کننده م ی باشد . برنامه ر یزی صح یح این واحدها م ی تواند مزایای رق ـابتی قابل اتکایی را برای سـازمان به همراه داشته باشد .
این نوشتار زا ییده این باور است که برنامه ریزی و هدا یت استراتژ یک فرآ یند تحق یق و توسـعه ) ) R&D ، ضـمن ا ینکـه باعـث انسجام و ارتقاء بهره ور ی فع الیت ها ی این حوزه م ی شود، آنرا با استراتژ ی ها ی کلان سازمان دقیقاً همراستا می سازد . این امر بطـور مستقیم موجب افزا یش اثربخش ی تصم یمات مد یریت استراتژیک سازمان خواهد شد . ضمن اینکه به دلیل ریسک بسیار بالای پـروژه ها و طرح های R&D ، سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه ها ً عمدتا جنبه استراتژیک پیدا می کند . در این مقاله ابتدا یک بررسی کل ی از جا یگاه واحد های R&D در سازمان ها ی استراتژ ی محور انجام مـ ی گ یـ رد . سـپس یـ ک الگوی راهبرد ی برا ی برنامه ر یزی و سازماندهی استراتژیک فرآ یند تحق یق و توسعه ارائه شده و مراحل و ابزار های مناسب هر مرحله معرفی می گردد . از بین ابزارها ی تعر یف شده، تکنیک تحل یل سلسله مراتب ی ) ) AHP ، جهت ارز یابی طرح ها ی توسـعه در سـازمان بکارگرفته می شود و رو یکرد تحل یل پورتفو ی پروژه ها ی R&D بر اساس نمودار ارتباط – ر یسک در تئوری مطلوبیت بـرا ی انتخـاب این پروژه ها تشریح می شود . این دو تکنیک با هدف کمّی کردن فرآیند تصمیم گیری در چارچوب الگوی پیشنهادی ارائه می شود .