سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدروح ا… تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معدن-استخراج، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،
کامران گشتاسبی – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

علیرغم پیشرفت سامانه های مکانیزه در حفر فضاهای زیرزمینی، عملیات چالزنی وآتشباری به دلیل اقتصادی بودن و نیز قابلیت کاربرد در شرایط سخت زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا طراحی بهینه الگوهای چالزنی و آتشباری در جهت به حداقل رساندن هزینه و به حداکثررساندن ایمنی کار و راندمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است که از میان الگوهای آتشباری طراحی شده برای تونل اصلی محور یاسوج- بابامیدان در استان کهکیلویه و بویراحمد، با استفاده از روشهای مختلف از جمله روش تجربی نیترونوبل، تئوری انتقال انرژی واستفاده ازپارامترهای ژئومکانیکی منطقه و با تغییر پارامتر قطر چال مناسب ترین قطر، اقتصادی ترین الگو تعیین شود. همچنین سعی شده طراحی ها براساس روشهای تمام مقطع ونیم مقطع صورت گرفته و مقایسه اقتصادی این الگو ها نیز ملحوظ شود. همچنین از روش دستی و کامپیوتری برای طراحی استفاده شده است. براساس روش های یاد شده ۳۵ الگوی مختلف طراحی گردیدکه تعدادی ازآنها به دلایل مهندسی، اقتصادی واجرایی مورد تأیید قرار نگرفت و ازمیان آنها الگوی شماره۲۶ انتخاب شد. در این الگو قطرچالmm51، تعدادچال۸۴ عدد، میزان ماده منفجره مصرفی۳۵/۲۸۱ کیلوگرم و هزینه این الگو ۳۴۹۷۶ریال بر مترمکعب می باشد