سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالمهدی ریاضی – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مسائل مهم در جامعه ما، نبود ارتباط پویا و تنگاتنگ بین مراکز تحقیقاتی علوم انسا نی و تصمیم گیران اجرایی حوزه های علوم انسانی در نهادهای مختلف می باشد. در یک نگاه کلی این موضوع به گسست و شکاف بین نظام علمی و نظام توسعه ی کشور مربوط می شود. با توجه به اینکه علاقه به تأثیرگذاری پژوهش های علوم انسانی در جامعه رو به افزایش اس ت، هدف این مقال ه ارائه مدل یا الگوی سه عنصری از تأثیر پژوهش است که می تواند برای سنجش وضع موجود و همچنین پیشنهاد گام هایی برای حمایت از استفاده از نتایج پژوه ش های علوم انسانی در تصمیم گیری ها باشد . در این مقاله، پس از ط رح موضوع های مقدماتی به ارائه الگوی تاثیر می پردازیم که شامل عناصر زیر است: ۱٫ بافتار انجام تحقیقات علوم انسانی ۲٫بافتار به کارگیری نتایج تحقیقات علوم انسانی ۳٫ بافتار ارتباط بین دو عنصر بالامقاله با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد هایی در زمینه ارتباط بیشتر بین مراکز تحقیقاتی علوم انسانی و مراکز تصمیم گیری و اجرایی کشور به منظور تأثیرگذاری بیشتر پژوهش های علوم انسانی به پایان خواهد رسید