سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده شیوا موسوی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی، دانشگاه علوم و فنون
محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
حسن منصف – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله باتوجه به قابلیتهای ویژه روش برنامهریزی راهبردی سلسلهمراتبی، بهمنظور تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران، امکان استفاده این روش، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و توسعه لازم در روش مذکورداده شد . هم – زمان روش های انتخاب راهبرد فناوری ( استراتژی تکنولوژی ) و روش موجود در صنعت برق ایران مورد مطالعه قرار گرفتند . بعد از بررسی و تحلیل آنها، سعی در ارئه مدلی گردید که ضعف های روش های انتخاب راهبرد فناوری را نداشته باشد و باعث بهبود روش انتخاب راهبرد فناوری موجود در صنعت برق ایران شود . در نهایت، با استفاده از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی توسعهیافته، الگوی جدید تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق کشور ارانه گردید . الگوی پیشنهادی مورد ارزیابیخبرگان قرار گرفت .