سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – هیات علمی دانشگاه و مدیر آموزش وتوسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی نیاز به استراتژی های مناسب ویک پارچه است که از طریق آن بتوان بر منابع انسانی بعنوان منشا کسب مزیت رقابتی رهبری اعمال نمود . برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایند بررسی اثرات تحولات مختلف بر توانمندی ها، استعدادها وعملکرد کارکنان سازمان است. اینکه سازمانها در اینده پر تحول چگونه رفتار نمایند بستگی به عملکرد مطلوب و مناسب منابع انسانی دارد. ایجاد یکپارچگی استراتژیک از تدیون آرمانها، اهداف تا تبدیل آن به اقدامات اجرایی منابع انسانی نیازمند برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی است. زمانی که رویکردها و مجموعه اقدامات منابع انسانی در سازمانب صورت پراکنده انجام شود توان و عملکرد کارکنان سازمان نیز بصورت پراکنده ظهور پیدامی کند فلسفه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی این است که در عملکرد کارکنان انسجام ایجاد و عملکرد فردی را با اهداف تیمی و سازمانی همسو وهمراستا نماید. مجموعه کارهای مربوط به منابع انسانی سازمان به لحاظ ماهیت کار نیازمند استفاده از استراتژی های مختلف است و لازم است در نظام یکپارچه همه آنها به همدیگر متصل شوند. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی منجر بهبوجود امدن انسجام درون نظام منابع انسانی، برون نظام منابع انسانی و نظام مدیریت سازمان می گردد. بنابراین برای تولید کالا و خدمات استراتژیکنیاز به پرورش و بکارگیری کارکنان به شکل استراتژیک است که این کار از طریق برنامه ریزی راهبردی امکان پذیر است برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به شکل فرایندی کمک می کند تا استراتژی منابع انسانی بیان ، استراتژی های مورد نیاز در کارکردهای مختلف منابع انسانی ارائه و سپس الگوی تلفیقی و پویای آن ارائه گردد.