سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین بیدل – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشجوی د

چکیده:

مطالعه بارندگی در دو جزء مکان و زمان، هریک جداگانه واقعیتهایی از شرایط جوی را بازگو می کند، بطوریکه با ثابت نگهداشتن یکی از این اجزاء، نوع نتایجی که دریافت می گردد نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین درک چگونگی رفتار بارندگیومطابقت آن با الگوها و مدلهای از پیش تحقیق شده می تواند کمک قابل توجهی در طراحی پروژه های محیطی اعم از سازه ای و غیره نماید در این پژوهش، با مطالعه رگبارهای ایستگاههای قدیم و جدید کرمانشاه و پس از جداسازی رگبارهای شدید، و بی بعدسازی آنها، الگوهای توزیع زمانی بارش مبتنی بر روش محاسباتی پیلگریم ارائه شده است. برای تایید این الگوها از آزمون خی دو(k-square) به منظور بررسی استقلال دوره ها با رتبه های بدست آمده درقالب جدول توافقی استفاده گردید. با بررسی کلیه رگبارهای ایستگاهها به تعداد ۲۲۷۳ مورد، مشخص گردید رگبارهای گروه بارش ۱ ساعته حدودا" %32 و گروههای ۱تا۶ ساعته %۸۲ رگبارها را شامل شده اند. تمرکزتعداد رگبارها در گروههای ۱ تا ۶ ساعته تیپهای بارشی ویژه ای را در این منطقه معرفی می کند. الگوهای بدست آمده در ایستگاه قدیم، مشابهتی را در گروه تداومی بارش ۱و۲و۳ ساعته به دلیل استقرار اوج بارندگی در چارک زمانی دوم نشان می دهد در حالیکه گروه ۶ ساعته، حداکثر بارش آن در چارک زمانی سوم قرار دارد. درایستگاه جدید، الگوهای مشابه در تداومهای ۱و۲و۶ ساعته دیده شده و گروه ۳ ساعته، با الگوی متفاوتی مشاهده می شود.