سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد اعرابی – استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس پژوهشکد
گلناز شجاعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمدرسول الماسی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این مقاله به دنبال دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران از طریق تحلیل برخی متغیرهای مرتبط در دوره های پنجم و ششم دولت و نیز دوره های هفتم و هشتم دولت ایران می باشد وضعیت شاخصهای توسعه براساس مدل مفهومی تحقیق در سه بخش فرصتهای اجتماعی تامین امنیت یا سیاستهای حمایتی و تسهیلات اقتصادی مورد مطالعه قرارگرفته است روش تحقیق توصیفی – کیفی بوده و مدل تحقیق براساس نظریه مبنایی بدست امدها ست نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از تاثیر فرصتهای اجتماعی، تامین امنیت و تسهیلات اقتصادی برتوسعه اقتصادی – اجتماعی می باشد از بین پانزده متغیری که در مدل توسعه اقتصادی اجتماعی تخمین زده شد سیزده متغیر بر توسعه اقتصادی – اجتماعی موثر داشته که متغیرهای مربوط به فرصتهای اجتماعی با ۷۱درصد بیشترین تاثیر را برتوسعه اقتصادی – اجتماعی نشان میدهند تاکیدمقاله برتوجه همزمان به عوامل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در راه دستیابی به توسعه می باشد.