سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل اصلانی کردکندی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
بهزاد عطایی آشتیانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آ بشستگی موضعی در پایه پ لها از مه مترین عوامل آسیب و خرابی پ لها در رودخان هها است. پی شبینی نحوه، ایجاد، گسترش و وضعیت نهایی حفره آ بشستگی از مه مترین موارد طراحی هیدرولیکی پ لهاست. در این مطالعه الگوی جریان اطراف دوپایه کنار هم در دو حالت بستر مسطح وآ بشستگی نهایی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف ههای سرعتمتوسط، شد تهای آشفتگی، انرژی جنبشی آشفتگی و تن شهای رینولدز با استفاده از سرع تهای لحظ های انداز هگیری شده به وسیله دستگاه سرعت سنج صوتیADV) محاسبه شده است. همچنین تنش برشی بستر در اطراف پای هها ارائه شد ه است. جهت تسهیل در انداز هگیر یها، ذرات بستر با استفاده از چسب مصنوعی تثبیت شد هاند. نتایج نشان م یدهد که گردابه نعل اسبی در بین دو پایه نسبت به سمت دیگر پیشروی بی شتری در سمت پایی ندست جریان دارد. بین دوپایه تنش برشی بستر، شدت آشفتگی و سرعت قائم رو به پایین مقادیر بالاتری نسبت به سمت دیگر نشان م یدهد. الگوی جریانی شامل جریان منقبض شده بین دوپایه و همچنین تداخل گرداب ههای نعل اسبی پای هها، نقش اساسی در شک لگیری عمق آ بشستگی بیشتر در ناحیه بین دوپایه را ایفا م یکنند.