سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نعیمه محمدی – کارشناس اشد مرکز توسعه صادرات فناوری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
طاهره هندیجانی فرد – پژوهشگر مرکز توسعه صادرات فناوری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
محمدحسین قلی زاده زحمتکش – کارشناس مرکز توسعه صادرات فناوری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

چکیده:
صادرات محصولات و خدمات یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی، به ویزه در کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه با توسعه فناوری های نوین، صادرات خدمات و محصولات فناورانه، که ارزش افزوده بیشتری نسبت به دیگر محصولات با فناوری پایین تر دارند، بیش از پیش مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این میانف نهادهای دولتی که معمولاً در ادبیات صادرات با عنوان آژانس های توسعه صادرات شناخته می شوند، نقش مرثری در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برای ورود به بازار بین الملل داشته اند. در این پژوهش، پس از بررسی مفهومی آزانسهای توسعه صادرات، به بررسی خدمات چندین آژانس صادرات خارجی و ساختار آنها پرداخته شده است. پس از ان به توضیح و بسط الگوی حمایتی مدیریت توسعه صادرات فناوری به عنوان یک نهاد دولتی در حمایت از صادرات محصولات و خدمات فناورانه پرداخته شده است. در این الگو، شرکتها بر اساس فاز ورود به بازار بین الملل تقسیم بندی شده و از بسته های حمایتی شامل خدمات توانمندسازی، دسترسی به بازار و پشتیبانی و تسهیلات بهره مند می گردند.