سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا رضائی ارجرودی – مدیر گروه حمل و نقل جاده ای مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

چکیده:

نقشو اهمیت حمل و نقل جاده ای در جابجایی کالا در ک شور با توجه به ویژگی های این شیوه حمـل و نقـلی و همـچنین مـصرف زیاد فرآورده های نفـتی در این زیر بخ ـش باعث گردیده که بهینه سازی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای مورد توجه خاص برنامه ریزان حمل و نقل و اقتصاد قرار گیرد . هدف از این مقالة تحقیقی ، بهینه سازی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای کالا در کشور است که با است فاده از آمارمیدانی مربوط به گروه وسایل نقلیه سنگین حمل کالا و با استفاده از توابع ریاضی در جهت مدله نمودن این ارتباط ، انجام گرفته است . این مقاله بر پا یه استفاده از رابطة بین مصرف سوخت و پارامتر سرعت به عن وان یک پارامتر واسطه و متغیرهای مستقل مؤثر با پارامتر فوق استوار می باشد که با در نظر گرفتن دو فاکتور اصلی مشخصه هاینی و ویژگی های جریان روی مسیر و اعمال نقش آن بر پار امتر سرعت ، جزئیات تابع مصرف سوخت را تصویر می نماید . در فرآ یند مدل سازی و متدولوژی بکار رفته در متن مقاله ، اثرات و شرایط متغیرها بر تابع هدف ، آنالیز و انتخاب گردیده اند . در این آنالیز چهار متغیر حاشیه راه ، شیب متوسط مسیر، سطح خدمت و نسبت تعداد معادل وسایل نقلیه سنگین بر تعداد معادل وسایل نقلیه از توان توضیح پذیری لاز م برخوردار بوده اند که در نهایت ،الگو ( مدل ) ریاضی مناسب در جهت تبیین و تفسیر تابع مصرف سوخت برگزیده خواهد شد .