سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فضل الله طالبی – اعضاء هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
مجتبی رجب بیگی –

چکیده:

ساختار یک سیستم آموزشی نقش مهم و انکار ناپذیری در تحقق هدف های آن دارد. اگر پذیرفته شود که شناخت عوامل و عناصر درونی و بیرونی یا محیطی مؤثر بر ساختار می تواند در طرح ساختاری سیستم مورد توجه قرار گیرد. در این صورت، در عصر اطلاعات که عصر دانایی محور نامیده شده است مهم ترین و کلیدی ترین عنصر مؤثر بر ساختار سیستم آموزشی، نیازها و تمنیات درونی و اجتماعی انسان است. با عنایت به این که در عصر اطلاعات سه انقلاب تحت عناوین انقلاب دیجیتال، انقلاب اینترنت و انقلاب کارآفرینی به وقوع پیوسته است که آخرین و مهم ترین آن ها کارآفرینی است، می توان گفت انقلاب کارآفرینی با هدف شناخت و توسعه کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان کانون توسعه دانش محور مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیقی با عنوان طراحی و ارائه الگوی مناسب ساختاری مراکز آموزش جهادکشاورزی، که در سال های ۸۴ تا ۸۷ صورت گرفته است نیز بر اساس دیدگاه صاحب نظران و بررسی های علمی این مهم اثبات گردیده. نظر به این که هدف اساسی مراکز آموزش جهاد کشاورزی تربیت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و همچنین افرادی که علاقه مند به فعالیت در این بخش هستند می باشد، تا بدینوسیله موجبات توسعه علمی و کاربردی بخش و ارتقاء فعالیت ها به صورت کارآفرینانه فراهم گردد. بدین لحاظ روشن است دستیابی به این هدف مستلزم برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت های آموزشی کارآفرینانه ای است که بتواند افراد توانمند و کارآفرین تربیت نماید و این افراد ضرورتاً منتظر استخدام از سوی دولت نباشند بلکه خود زمینه ساز تولید بوده و توسعه کسب و کار را فراهم نمایند. در این مقاله ابعاد ساختار سیستم مراکز آموزش کشاورزی با نگرش کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته و الگوی ساختار با ویژگی هایی ارائه شده است که تربیت نیروی انسانی کارآفرین را تسهیل نماید.