سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناوبافت های تاریخی

چکیده:
تجربیات ساخت مسکن روستایی درطی سالیان گذشته حاکی ازتجربیاتی است که برپایه مطالعات معماری اقلیمی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و غیره بدست آمده است و ازاین تجربیات احکام و الزاماتی تدوین میشود که شامل ساخت و سازهای بومی است و فرهنگ بومی و منطقه ای را بهعنوان یک عامل بسیارمهم برای پذیرش این احکام و ضوابط طراحی معمالی پیشنهادی می نماید ازطرفی با توجه به مطالعات علمی صورت گرفته پیرامون هرکدام ازاین ساخت وس ازها با حفظ اصول ارزشی حاکم برآنها و رعایت احترام نسبت به کلیه مسائل فرهنگ بومی و تجربیات مردم منطقه علمی ترین و بهینه ترین شیوه را برای طراحی و ساخت و ساز پیشنهاد می کند. دراین مقاله سعی شده است به الگوی مناسب طراحی معماری روستایی درسه اقلیم موجود استان ایلام پرداخته شود و الگوی مسکن روستایی درقالب نکات اجرایی ارایه گردد.