سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل نظری گیگلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارساباد مغان

چکیده:

یکی از پدید ههای پیچیده ای که همواره در تحقیقات مربوط به کانالهای باز مورد توجه بوده، حرکت مواد رسوبی به همراه جریان آب و مسئله ته نشینییا فرسایش همچنین تأثیر هیدرولیک و هندسه اتصال کانال جانبی به کانال اصلی می باشد. این پدیده در محدوده اتصال کانالها پیچیده تر است بطوریکه رفتار جریان به متغییرهای بیشتری چون هندسه کانالها، نسبت دبیها، عرض شاخه و زاویه اتصال دو شاخه از کانال، تغییرات تراز کف در محل اتصال، خصوصیات جریان در بالادست محل اتصال و عدد فرود جریان در مقاطع مختلف بستگی پیدا میکند. در این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و با زوایای اتصال ۴۵ و ۹۰ درجه فرسایش و تأثیر هیدرولیک و هندسه اتصال کانال توسط جریان آب برای شرایط مختلف هیدرولیکی در محل اتصال در جریان زیربحرانی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. با توجه به اینکه مصالح چسبنده پدیده آبشستگی و نحوه جریان در محل اتصال کانالها را بسیارپیچیده می سازد و در رودخانه ها و کانالها اغلب مصالح بستر غیر چسبنده می باشند، لذا در این تحقیق مصالح انتخابی آزمایشات از نوع مصالح غیر چسبنده انخاب شدهاند. قطر متوسط ذرات به نوعی انتخاب شدند که درمحدوده های سرعت و عدد فرود جریان منظور شده در آزمایشات، آبشستگی در محل اتصال کانال اصلی و شاخه فرعی ایجاد گردیده و قابل ارزیابی باشند. در پایان نتایج آزمایشات بصورت گراف ارائه شده است.