سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصالح مونسان – آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن ذاکری – آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سلمان محسنی – آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

اندازه گیری جدول و منحنی پخش نور (Luminous intensity distribution) برای منابع روشنایی (Luminaire) مطابق استاندارد بین المللیCIE با شماره ۱۹۹۶ CIE 121 و استاندارد آلمان و استاندارد اروپا با شمار ههای ۱۹۹۹ : EN و DIN 5032-1 :با کمک دستگاهی انجام م یشود که به آن فتوگونیومتر(Photo Gonio Meter) 13032-1 گفته می شود. این لفظ را می توان نورسنجزاویه ای یا نورسنج جهتی ترجمه نمود. نورسنج زاویه ای دستگاهی است که در آن چراغ یا لامپ در وضعیت نزدیک به حالت طبیعی خودنصب می شود و سنسور نوری یعنی لوکس متر(lux meter) نور خارج شده در زوایه یا جهت معین از چراغ را مشخص م ینماید. چنیندستگاهی با روش ابتکاری و با در نظر گرفتن ابعاد سالن موجود، در آزمای شگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شده است که در زیر شرح آن م ی آید. در این رابطه یک نکته بسیار مهم، تعیین دقیق محورهای مختصات آزمایشگاه با توجه به محل نصب چراغ است که برای این منظور نیز طرحی جدید با استف اده از اشعه لیزر خطی و اشعه لیزر پرد ه ای و آئینه و منشور تهیه و ساخته شده است و در رابطه با آن نیز بحث می شود.