سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد عزیزپور – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
آرمین محسن زاده – کارشناس ارشد جغرافیای انسانی (گرایش شهری و روستایی) بنیاد مسکن انقلاب ا

چکیده:

توسعه روستایی فرآیندی جامع و چند بعدی است و زمانی تحقق مییابد که به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی – محیطی آن توجه لازم صورت پذیرد، امری که در نظام برنامه ریزی کشور توجه چندانی به آن نشده است. حاکمیت نگاه بخشی در فرآیند برنامه ریزی کشور و فقدان دید کل نگر سبب شده تا هر بخش به صورت مجزا مورد توجه قرار گیرند. عدم تعادل و افزایش شکاف بین روستاها و شهرها، ضعف دسترسی سکونتگاههای روستایی به خدمات زیربنایی و رفاهی و … از جمله چالشهایی است که سکونتگاههای روستایی بویژه از بعد کالبدی با آنها رو به رو هستند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی به دنبال تدوین الگوی مناسب توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی و راهکارهای دستیابی به آن در برنامه پنجم کشور است. نتایج تحقیق انجام گرفته نشان می دهند که بهترین الگو، رویکرد یکپارچه به توسعه سرزمین بر بستر توسعه پایدار است.