سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا مرادی – دانش آموخته کارشناسیارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
محمدهادی معیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
شعبان شتایی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
هدایت غضنفری – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

این تحقیق بر روی جنگل حاشیه رودخانه ای، رودخانه قـزل اوزن، شهرسـتان بیجـار انجـام شـد . روش آمـاربرداری نـواری ، عرض نوار ۲۰ متر و به فواصل ۲۰۰ متر از هم، عمود بر مسیر رودخانه در منطقه پیاده شده است . جهت تجزیه و تحلیـل داده ها از نرم افزار Minitab و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد . تعداد جست گروه برای کل گونه هـا ۷۶۰ اصله در هکتار و تعداد جست ۵۹۸۲ اصله در هکتار محاسبه شد . ( گونه گز بیشترین مقدار تعداد در هکتار ) و جنگل موجود جوان بوده و ساختار جنگل ناهمسال میباشد . تعداد در هکتار بخش شمالی رودخانه بیشتر از بخش جنوبی اسـت . بـا فاصـله از رودخانه در بخش شمالی تعداد در هکتـار افـزایش مـییابـد، بـر عکـس در بخـش جنـوبی تعـداد د ر هکتـار بـا فاصـله از رودخانه، به دلیل کاهش رطوبت، کاهش مییابد . تراکم گز با فاصله از رودخانه کاهش و برعکس تراکم بیـد افـزایش مـی یابد . رویه زمینی ۲/۸۶ متر مربع در هکتار، رویه زمینی درختان بخش جنوبی بیشتر از بخش شمالی است . با فاصله از رودخانه در بخش جنوبی رویه زمینی در هکتار افزایش می یابد، بر عکس در بخش شمالی کاهش مییابد . رویه زمینـی گونـه گـز و بید در بخش جنوبی بیشتر است . علیرغم اختلاف در موجودی تعداد در هکتار و رویه زمکینی در دو طـرف رودخانـه و در زونهای هر طرف، از نظر آماری اختلاف معنیداری ندارند . تاج پوشش جنگل مورد مطالعـه ۳۵/۵ درصـد و ایـن میـزان در بخش شمالی بیشتر است . میانگین ارتفاع برای کل گونه ها، ۳/۲۱ متـر، از لحـاظ زادآوری وضـعیت گونـه گـز بهتـر از بیـد است، تیپ بید و تیپ بید – گز بیشترین تیپ را تشکیل دادهاند . بیشترین میزان تخریب در منطقه به خسارت ناشـی از سـیلاب و چرای دام اختصاص یافته است