سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا مرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی معیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شعبان شتایی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هدایت غضنفری – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

این تحقیق بر روی جنگل حاشیه رودخانه ای، رودخانه قـزل اوزن، شهرسـتان بیجـار انجـام شـد . روش آمـاربرداری نـواری ، عرض نوار ۲۰ متر و به فواص ل ۲۰۰ متر از هم، عمود بر مسیر رودخانه در منطقـه پیـاده شـده اسـت . جهـت تجزیـه و تحلیـل داده ها از نرم افزار Minitab و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد . تعداد جست گـروه بـرای کـل گونـه هـا ۷۶۰ اصله در هکتار و تعداد جست ۵۹۸۲ اصله در هکتار محاسبه شد . ( گونه گز بیش ترین مقدار تعداد در هکتار ) و جنگـل موجود جوان بوده و ساختار جنگل ناهم سال میباشد . تعداد در هکتار بخش شمالی رودخانه بیش تر از بخش جنـوبی اسـت . با فاصله از رودخانه در بخش شمالی تعداد در هکتار افزایش مییابد، بر عکس در بخش جنوبی تعداد در هکتار با فاصـله از رودخانه، به دلیل کاهش رطوبت، کاهش مییابد . تراکم گز بـا فاصـله از رودخانـه کـاهش و بـرعکس تـراکم بیـد افـزایش می یابد . رویه زمینی ۲/۸۶ متر مربع در هکتار، رویه زمینی درختان بخش جنوبی بیش تر از بخـش شـمالی اسـت . بـا فاصـله از رودخانه در بخش جنوبی رویه زمینی در هکتار افزایش مییابد، بر عکس در بخش شـمالی کـاهش مـی یابـد . رویـه زمینـی گ ونه گز و بید در بخش جنوبی بیش تر است . علی رغم اختلاف در موجودی تعـداد در هکتـار و رویـه زم ینـی در دو طـرف رودخانه و در زون های هر طرف، از نظر آماری اختلاف معنی داری ندارند . تاج پوشش جنگل مورد مطالعـه ۳۵/۵ درصـد و این میزان در بخش شمالی بیش تر است . میانگین ارتفاع برای کل گونه ها، ۳/۲۱ متر، از لحاظ زادآوری وضـعیت گونـه گـز بهتر از بید است، تیپ بید و تیپ بید – گز بیش ترین تیپ را تشکیل دادهاند . بیش ترین میـزان تخریـب در منطقـه بـه خـسارت ناشی از سیلاب و چرای دام اختصاص یافته است .