سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا حاجیوند – دانشجوی کارشناسیارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمدهادی معیری – استادیار دانشکده جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شعبان شتایی – استادیار دانشکده جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حشمت ا… حیدری – استادیار دانشکده جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

حوادث طبیعی از قبیل : آتشسوزی طبیعی، طوفان، بهمن و غیـره، بـه عنـوان یـک فراینـد کلیـدی در همـه اکوسیـستم هـای جنگلی مطرح است . شناخت مقیاس، الگـو و شـدت رژیـم هـای حـوادث طبیعـی نقـش بـسیار مهمـی د ر طراحـی و اجـرای مدیریت پایدار جنگل دارد . لذا با این هدف به بررسی الگوی مکانی حوادث طبیعی غالب در ارتباط با عوامـل فیزیـوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته پرداخته شد . پس از جنگل گردشی در منطقه مـورد مطالعـه، قطعـات ۱۵ ، ۱۸ و ۱۹ کـه در معرض حادثه طبیعی تیپیک جنگل ( باد افتادگی ) واقع شده بودند، انتخاب و با روش آمـاربرداری صددرصـد مـورد مطالعـه قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که، % ۷,۰۳ از سطح جنگل توسط حادثه طبیعـی غالـب بـاز شـده اسـت . متوسـط مساحت حفرات ۶۵۳,۴۳ مترمربع و مساحت بیشتر حفرات بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع است . شیب غالب اکثر حفرات -۱۰% ۰ و جهت غالب اکثر حفرات در جهت شمال غربی است .