سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
رامین رحمانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هاشم حبشی – دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشگاه تربیت مدرس
راضیه جعفری حاجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده ی منابع طبیعی شهرکرد

چکیده:

پوشش گیاهی کف جنگل یک بخش مهم از اکوسیستم جنگل به حساب می آید مهمترین اهمیتی این گی اهان استفاده از آنها برای طبقه بندی رویشگاه می ب اشد. به منظور مطالعه ارتباط بین فراوانی سرخسها با عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا ، موقعیت ،جهت ، نور ،رطوبت و pHخاک) و نقش آنها در طبقه بندی رویشگاه در جنگلی به وسعت ۱۶۹۸/۳ هکتار ۱۷۲ پلاتنمونه مربعی به ابعاد۲۰×۲۰ متر به روش آماربرداری انتخابی برداشت شد . نتایج تحقیق نشان دادبین فراو انی سرخسها با ارتفاع از سطح دریا و رطوبت خاک ارتباط معنی دار وجو د دارد ولی بینفراوانی سرخسها باpHخاک، موقعیت، جهت و نور ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با توجه به فراوانی سرخسه ا منطقه به ۴ کلاسه ارتفاعی تقسیم شد که به ترتیب شامل دامنه ارتفاعی ۹۰۰ متر با میانگین بایومس ۶۳۱۹۷/۱۸ گرم در هکتار و در آخر دامنه ارتفاعی ۳۰۰ متر که هیچگونه سرخسی در آن مشاهده نش د . با توجه به موقعیت پلاتها بیشترین فراوان ی سرخس در دره وکمترین فراوانی در دامنه غربی مشاهده شد . برای شناسایی و طبقه بندی پوشش گیاهی در ۱۷۲ پلات برداشت شده از روش ضرایب فراوانی بر اون بلانکه استفاده شد وگروههای اکولو ژ یک گیاهی به روش تجزیه وتحلیل دو طرفه گونه های شاخص TWINSPANشناسایی شدند . نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد در گروه اول اکولوژیک سرخس عقابیPteridiom aquilinumو در گروه دومDryopteris filix mas گونه ی شاخص می ب اشد . تنوع زیستی سرخسها از دوشاخص سیمپسون و شانون – وینر محاسبه شد ک ه بیشترین تنوع مربوط به دامنه ی ارتفاعی ۴۰۰ متر بود