سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پژمان قاسمی – گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمدحسین میران بیگی – گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

با توجه به ضرورت ارائه روش های شناسایی ویژگی های فیزیکی مجموعه هایی چون سوسپانسیون های ذرات، مواد پلیمری و … در این تحقیق به الگویسازی بازپراکندگی نور لیزر قطبیده به عنوان روشی کارآمد، پرداخته شده است. سوسپانسیونی از ذرات کروی پلی استایرن بصورت مخلوط معلق در آب د یونیزه در نظر گرفته شده است . روش اندازه گیری مبتنی بر پلاریمتری نور تفرق یافته از مخلوط تحت آزمایش میباشد . جهت بررسی پدیده تفرق به تحلیل حالت قطبش مجموعه ی نور تابشی و بازپراکندهشده در سامانه ی پلاریمتر میپردازیم و اطلاعات قطبشی مخلوط تحت آزمایش را اس تخراج می کنیم. با تغییر اندازه ی ذرات پلیاستایرن سوسپانسیونی از ذرات با اندازه ی تصادفی درنظر گرفته شده و تأثیر آن در حالت قطبش نور بازپراکندهشده تحلیل و حساس ترین شاخص پلاریزاسیونی به تغییرات اندازه شناسایی خواهد شد.