سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مارال ذوالقدر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
علی پیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

براساس بررسی های انجام شده برروی فعالیت های ورزشی تفریحی و فعالیت های فیزیکی معمولی مانند پیاده روی؛ برای افزایش سطح فعالیت افراد ، راهکارهایی وجود دارد . این امر می تواند توسط افزایش اشتیاق آنها به فعالیتهای ورزشی – تفریحی و یا از طریق آماده سازی محیط به گونه ای که امکان فعال بودن در زندگی روزمره را برای مردم فراهم سازد، م ی سر گردد .هدف از تهیه ای ن مقاله، دستیابی به استراتژ یها و راهکارها یی جهت افزایش سطح فعالیتهای فیزیکی ساکنین شهرهای بزرگ، بو یژه افراد کم درآم د، از طر یق مطالعات کتابخانه ای و برداشتها ی م یدانی م ی باشد . نوشتار حاضر از سه بخش کلی تشک یل گرد یده است ؛ در بخش نخست، به بررس ی نقش الگوها ی توسعه در افزا یش فعالیتها ی فیزیکی پرداخته شده است ؛ سپس موانع موجود بر سر راه فعال ی ت ف یزیک ی ساکن ین خصوصا افراد کم درآمد، در سطح شهر بررس ی گشته و بالاخره در بخش انتها یی با توجه به وضع موجود ، راهکارها یی جهت ارتقاء سطح سلامت بوسیله افزا یش فرصتها ی مناسب برا ی فعالیت فیزیکی و تمایل به آن پیشنهاد گردیده است .طی ا ین پژوهش تلاش برا ی دست یابی به پاسخ این پرسش است که : " چگونه می توا ن ازطریق ارتقاءک یفی محیطهای شهر ی موجبات افزا یش سطح فعالیت فیزیکی و سلامت عموم ی ساکنین ، خصوصا افراد با سطح درآمد پایین، را فراهم نمود ؟ "