مقاله امكان ايجاد حالت آماده باش زودرس يا تاخيري در برابر «گاستريت فرسايشي ناشي از استرس» به واسطه پيش درماني با اكسيژن در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: امكان ايجاد حالت آماده باش زودرس يا تاخيري در برابر «گاستريت فرسايشي ناشي از استرس» به واسطه پيش درماني با اكسيژن در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپراكسي
مقاله استرس
مقاله حالت آماده باش
مقاله گاستريت فرسايشي
مقاله راديكال هاي آزاد اكسيژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: رسوليان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باطن علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ايسكمي مخاط معده تا حدودي در گاستريت فرسايشي نقش دارد. قرار  گيري موقت موش هاي صحرايي در محيط هايپراكسيك مي تواند از شدت آسيب ايسكمي برخي بافت ها بكاهد. در اين مطالعه، اثر پيش درماني اكسيژن بر گاستريت فرسايشي ناشي از استرس در موش هاي صحرايي بررسي شد.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي ويستار بالغ نر پس از ۲۴ ساعت عدم دسترسي به غذا به ۸ گروه ۵ تايي تقسيم شدند. يك گروه كنترل مثبت بود. نمونه هاي گروه كنترل منفي پس از قرارگيري در هواي معمولي در آب غوطه ور نشدند. ۶ گروه ديگر به مدت ۱، ۲ يا ۳ ساعت در محفظه محتوي اكسيژن تقريبا خالص قرار گرفتند؛ سپس نمونه هاي ۳ گروه بلافاصله (اثر زودرس) و نمونه هاي ۳ گروه ديگر بعد از گذشت ۲۴ ساعت در آب غوطه ور شدند (اثر ديردرس). براي اعمال استرس و ايجاد زخم معده، حيوان به مدت ۳٫۵ ساعت در آب ۲۳ درجه سانتيگراد غوطه ور شد. در پايان، ميانگين تعداد زخم ها و سطح كل زخم هاي ايجادشده بين گروه هاي مختلف مقايسه شدند.
يافته ها: اعمال استرس غوطه وري در آب به روش فوق به وضوح زخم هاي متعددي در معده موش هاي صحرايي ايجاد كرد؛ به طوري كه اختلاف معني داري از نظر تعداد زخم بين گروه كنترل منفي با ساير گروه ها وجود داشت؛ ولي پيش درماني با اكسيژن اثري در كاهش تعداد زخم يا سطح كل زخم هاي ايجاد شده نداشت.
نتيجه گيري: هيچ كدام از زمان هاي قرارگيري در اكسيژن قادر به ايجاد حالت آماده باش زودرس يا تاخيري در مخاط معده موش صحرايي در برابر آسيب ناشي از استرس قرارگيري در آب نيستند.