مقاله امكان سنجي تحقق سازمان دانايي محور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: امكان سنجي تحقق سازمان دانايي محور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان هاي دانايي محور
مقاله امكان سنجي
مقاله سرمايه انساني
مقاله دانشگران سازماني
مقاله نوآوران سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: اميري قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه متخصصان و صاحب نظران حوزه مديريت و سازمان، سازمان هاي دانايي محور را به عنوان جديدترين و كارآمدترين شكل سازماني و مناسب ترين بستر به منظور اجراي استراتژي هاي نوين مديريتي نظير مديريت دانش معرفي مي نمايند. در پژوهش حاضر ضمن ارايه تعاريفي از سازمان دانايي محور و مطالعات امكان سنجي، امكان تحقق سازمان دانايي محور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز با توجه به محورهاي پنج گانه سازمان دانايي محور (فرهنگي، اداري- تشكيلاتي، عملياتي- فناوري، مالي- اعتباري، سرمايه انساني) مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. به منظور مطالعه و بررسي اين امر، جامعه آماري شامل الف- اعضاي هيات علمي ب- دانشجويان ج- مديران، كارشناسان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شده است (N=17815) كه از جامعه فوق ۷۰۵ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب گرديده و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با پايايي ۰٫۸۶۵ و روايي تاييد شده، نظرات اين سه گروه جمع آوري شده است. در اين پژوهش از روش هاي آماري توصيفي و رگرسيون خطي به منظور مقايسه گروه هاي پاسخ دهندگان در پنج محور مطروحه و از روش آماري تحليل واريانس يك طرفه براي تعيين تفاوت معني دار بين ديدگاه هاي پاسخ دهندگان بهره گيري شده و با استفاده از آنها يافته هاي تحقيق در چهار بند به نوشتار در آمده است. و نتايج نشان دهنده آن است كه از نظر پاسخگويان امكان تحقق سازمان دانايي محوري در دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در محورهاي پنجگانه دانايي محوري وجود دارد.