مقاله امكان سنجي پياده سازي كارآفريني سازماني در شركت توليدي ـ صنعتي سهاطب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: امكان سنجي پياده سازي كارآفريني سازماني در شركت توليدي ـ صنعتي سهاطب
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امكان سنجي
مقاله پياده سازي
مقاله كارآفريني
مقاله كارآفريني سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله امكان سنجي پياده سازي كارآفريني سازماني در شركت توليدي – صنعتي سهاطب» مورد مطالعه قرار مي گيرد. شايان ذكر است كه كارآفريني سازماني به معناي اجراي فرآيند كارآفريني در داخل سازمان و استفاده از خصوصياتي همچون روحيه پشتكار، ريسك پذيري، خلاقيت و نوآوري مي باشد.
سوال اصلي تحقيق آن است كه آيا عوامل و بسترهاي اصلي موردنياز براي پياده سازي كارآفريني سازماني در اين شركت وجود دارد؟ اين سوال اصلي منشا طرح هفت فرضيه اصلي تحقيق شده است. عمده ترين ابزار در اين تحقيق پرسشنامه و روش مورد استفاده تجزيه و تحليل داده ها، آمار توصيفي و استنباطي بوده است. پايايي ابزار پرسشنامه به تاييد رسيده و ضريب آلفاي كرونباج براي آن ۹۶/۰ محاسبه شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه «ميزان حمايت و پشتيباني مديران ارشد از افراد خلاق و نوآور» و «دوره هاي آموزشي براي كاركنان» براي پياده سازي كارآفريني سازماني در شركت مورد تحقيق در وضعيت مناسبي قرار دارند؛ ولي «ساختارسازماني»، «سبك رهبري مديران ارشد شركت»، «داشتن رويكرد استراتژيك»، «ميزان توجه به كارهاي تيمي بين كاركنان» و «بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات» براي پياده سازي كارآفريني سازماني در وضعيت مناسبي قرار ندارد. در پايان مقاله، پيشنهادهايي جهت بهبود عوامل فوق براي پياده سازي كارآفريني سازماني ارايه شده است.